Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de
Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)

ARTIKEL 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product.
Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod
doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product.
Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake
een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.
Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een
door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is
gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en
aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van
genoemde goederen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt
gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en
de Consument.

Algemeen
ARTIKEL 3 – Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch
uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van
kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren
b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een
niet-vast overeengekomen prijs is
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke
leveringsdatum is

ARTIKEL 4 – De prijs
1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt
overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke
factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór
de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een
wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen
prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst
als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de
aflevering de prijs wordt verhoogd.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de
Ondernemer.
2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien
dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een
elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de
Consument de overeenkomst ontbinden.
3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te
worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift
aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke
of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter
niet nietig.

ARTIKEL 6 – De betaling
1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen
volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn
vastgesteld.
3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van
ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.
Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer
alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt
maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle
redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen
(bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen
levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op
nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig
heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in
verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden
(conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

ARTIKEL 9 – Conformiteit
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de
Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat
het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder
gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer
niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 – Garanties
1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging
van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van
gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties
garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de
afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen
onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige
onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op
kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de
Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de
Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan
zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen
die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht.
Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als
gevolg van deze gebreken.
3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van
hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven
handelsgarantie.

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt
mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting
opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting
slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de
Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,
tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De
Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering
en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van
deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog
steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in
rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals
de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het
betreffende Product.
3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van
een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste
van de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij
aan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.
4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet
volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud,
ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan,
heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare
verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen
de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in
artikel 17. De Ondernemer zal de Consument;
a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,
tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie
maanden) of
b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn
of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke
reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal
dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare
verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat
de daarin genoemde termijn is verstreken.
5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,
indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen
dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop
van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt
wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het
gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of
voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die
door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door
de Consument zijn opgedragen.
2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de
Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op
€ 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is
van opzet, grove schuld of de koop van een Product.
3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van
de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende
verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product
niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument
dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties
van het Product.
4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die
het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een
overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of
kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele
nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op
schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan
deze Consument uitbetaald.
5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in
aanmerking.
6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die
door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op
afstand
1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer
op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie
verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op
de Overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand
ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is
bevestigd door de Ondernemer.
3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen
van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.
Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de
Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij
de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en
de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand
van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst
op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de
Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel
(aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele
rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn
overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag
worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.
Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt
van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument
hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer
aan de Consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding
van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde
financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval
wordt vermeld:
I het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument
ter beschikking kunnen staan;
II dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van
retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;
III de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de
koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde
op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde;
IV het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;
V de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;
VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst
een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of
gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de
bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de Ondernemer
in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat
hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.
8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer
mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten
in rekening brengen.
Reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie,
onderhoud, ontwerp en vervaardiging
Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en
vervaardiging van Producten geldt het volgende:
1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave
verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven
prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een
vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en
de adresgegevens van de Consument.
3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de
meer-kosten te bespreken indien:
a. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan
10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer
dan
€ 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.
4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen
drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de
Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer
voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde
rekening afgegeven.

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom
De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in
aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de
Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van
voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de
Ondernemer, is niet toegestaan.
Klachten en geschillen

ARTIKEL 17 – Klachten en bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de
Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan
tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.
2. I ndien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een
voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn
klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen
aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904, 2270 AX
Voorburg, tel. 070 386 62 48 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil
voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht
is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging
niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan
de Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie
binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een
oplossing heeft geleid.

ARTIKEL 18 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de
uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer
te leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de
Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de
Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend
en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een
geschil ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door
de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau
Sieraden en Uurwerken is opgelost.
3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt.
4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,
is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer
een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de
Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter
aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies
Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een
geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 19A – Nakomingsgarantie NJU
1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend
advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de Ondernemer
in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter
voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.
2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot
maximaal € 10.000,-. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies,
wordt het maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan
voor het meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal
vervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening
aan de consument.
3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van
het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan
de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering
ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard
– de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor
deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister
is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk
kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19B – Nakomingsgarantie VGZ
De leden van de VGZ dienen op eerste verzoek tot genoegen van de Stichting
per te behandelen geschil in de vorm van een geldsom een garantie te
verstrekken hetzij door het verstrekken van een bankgarantie volgens het
model van de Stichting hetzij een zodanig bedrag aan de Stichting te betalen
dat tot genoegen van de Stichting kan dienen als zekerheid voor de nakoming
van de uitspra(a)k(en) van de Commissie. Bij in gebreke blijven daarvan zal de
VGZ op eerste verzoek van de Stichting overgaan tot het met onmiddellijke
ingang beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemer van de VGZ.
De behandeling van het geschil kan worden gestaakt bij gebreke van het
verstrekken door de ondernemer van de zekerheidstelling van de nakoming
van de uitspraken.
Slotbepalingen

ARTIKEL 20 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan
wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 21 – Wijziging
De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts
wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 22 – Overeenkomstige toepassing op niet-
Consumenten
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn
van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die
handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer
een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen
4 lid 2, 17, 18 en 19.
2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet
van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet
worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend
in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer
bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of
te leveren (business-to-business).
Deze Algemene Voorwaarden van de NJU/VGZ zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking
per 1 januari 2011.